គណនីកើនទ្រព្យ៖ទុកឲ្យសាច់ប្រាក់របស់អ្នកបង្កើនចំណូលឲ្យអ្នក

វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយនឹងគណនីកើនទ្រព្យនៅអម្រឹត ដោយធានានូវសុវត្ថិភាព និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ ១០%។ ភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញុវត្ថុ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អម្រឹតគឺជាជម្រើសសម្រាប់សាច់ប្រាក់របស់អ្នក។

ជម្រើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ថៃបាត និងដុល្លារ

អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ១០%

ជ្រើសរើសការដកការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬ ការដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់

ទទួលបានកំចីពីអម្រឹត ដោយមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ

ធ្វើការសន្សំជាមួយនឹងអម្រឹត អ្នកនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំណត់បាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ហើយអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់

ព័ត៌មានលម្អិត...

រយៈពេល ចំនួនសមតុល្យអប្បបរមា អត្រាការប្រាក់ប្រចំាឆ្នាំ
ការដកប្រាក់ប្រចាំខែ ដកការប្រាក់នៅចុងគ្រា
រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
១ខែ គ្មាន គ្មាន គ្មាន គ្មាន គ្មាន គ្មាន ៤,០០% ៤,០០% ៤,០០%
៣ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,២៥% ៥,០០% ៤,០០% ៤,៥០% ៥,០០% ៤,៥០%
៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,២៥% ៥,៥០% ៥,០០% ៥,៥០% ៦,០០% ៥,៥០%
៩ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,៧៥% ៦,៥០% ៥,៥០% ៦,០០% ៦,៥០% ៦,០០%
១២ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៧,០០% ៦,២៥% ៧,៧៥% ៧,៥០% ៧,៧៥%
១៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៧៥% ៧,០០% ៦,៥០% ៧,៧៥% ៧,៥០% ៨,០០%
២៤ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៧,២៥% ៧,២៥% ៧,០០% ៨,២៥% ៧,៧៥% ៨,០០%
៣០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៧,៧៥% ៧,២៥% ៧,៥០% ៨,២៥% ៧,៧៥% ៨,០០%
៣៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៧,២៥% ៧,២៥% ៨,០០% ៨,២៥% ៧,៧៥% ៨,០០%
៤៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៧,២៥% ៧,២៥ គ្មាន ១០,០០% គ្មាន ៨,២៥
** អម្រឹតរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
English
close-link