គណនីកើនទ្រព្យ៖ទុកឲ្យសាច់ប្រាក់របស់អ្នកបង្កើនចំណូលឲ្យអ្នក

វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយនឹងគណនីកើនទ្រព្យនៅអម្រឹត ដោយធានានូវសុវត្ថិភាព និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ ១០%។ ភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញុវត្ថុ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អម្រឹតគឺជាជម្រើសសម្រាប់សាច់ប្រាក់របស់អ្នក។

ជម្រើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ថៃបាត និងដុល្លារ

អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ១០%

ជ្រើសរើសការដកការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬ ការដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់

ទទួលបានកំចីពីអម្រឹត ដោយមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ

ធ្វើការសន្សំជាមួយនឹងអម្រឹត អ្នកនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំណត់បាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ហើយអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់

ព័ត៌មានលម្អិត...
រយៈពេល ចំនួនសមតុល្យអប្បបរមា អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ការដកប្រាក់ប្រចាំខែ ដកការប្រាក់នៅចុងគ្រា
រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
១ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ គ្មាន គ្មាន គ្មាន ២,០០% ២,០០% ២,០០%
៣ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ២,៥០% ២,៥០% ២,៥០% ៣,០០% ៣,០០% ៣,០០%
៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,០០% ៤,០០% ៤,០០% ៤,៥០% ៤,៥០% ៤,៥០%
៩ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,៥០% ៤,៥០% ៤,៥០% ៥,០០% ៥,០០% ៥,០០%
១២ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៦,២៥% ៦,២៥% ៦,២៥%
១៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៦,២៥% ៦,២៥% ៦,២៥%
២៤ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៧,០០% ៧,០០% ៧,០០%
៣០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៧,០០% ៧,០០% ៧,០០%
៣៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៧,០០% ៧,០០% ៧,០០%
៤៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ១០,០០% ៧,០០% ៧,០០%
៦០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ១០,០០% ៧,០០% ៧,០០%
** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
English