គណនីក្មែងឆ្លាតលក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍


លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល (និវាសជន ឬ អនិវាសជន) ត្រូវមានអាយុចាប់ពី អាយុ​ ១៦ ឆ្នាំឡើង

កុមារ៖ មានអាយុចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើង និង /​ឬ កំពុងសិក្សាក្រោមថ្នាក់ទី១០

ភ្ជាប់មកជាមួនឹងឯកសារផ្លូវការច្បាប់ដើម សម្រាប់បើកគណនី៖

- សម្រាប់អាណាព្យាបាល៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ ឯកសារដែលមានតម្លៃស្មើ
- សម្រាប់កុមារ៖ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន

អត្រាការប្រាក់

ផែនការប្រាក់ត្រូវសន្សំ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
អាយុ ថ្នាក់របស់កុមារ ចំនួនឆ្នាំ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រុវសន្សំប្រចាំខែ(ចំនួនប្រហាក់ប្រហែល)
កូនអាយុ1ឆ្នាំ 17 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40
កូនអាយុ2ឆ្នាំ 16 9 11 13 15 17 22 26 30 34 39 43
កូនអាយុ3ឆ្នាំ 15 10 12 14 16 19 23 28 32 37 42 46
កូនអាយុ4ឆ្នាំ 14 10 13 15 18 20 25 30 35 40 45 50
កូនអាយុ5ឆ្នាំ 13 11 14 17 19 22 27 33 38 44 49 54
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី1 12 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី2 11 14 17 20 23 27 33 40 46 53 59 66
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី3 10 15 19 22 26 30 37 44 51 59 66 73
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី4 09 17 21 25 29 33 41 50 58 66 74 82
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី5 08 19 24 28 33 38 47 56 66 75 84 94
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី6 07 22 28 33 38 44 55 65 76 87 98 109
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី7 06 26 32 39 45 52 64 77 90 103 115 128
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី8 05 32 39 47 55 63 78 94 109 125 140 156
កុនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី9 04 40 50 60 69 79 99 119 138 158 178 197
English
 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចសាកសួរតាមរយៈ
ចុចទីនេះ
close-link
ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី គណនីក្មេងឆ្លាត