ធនាគារឌីជីថល៖ មិនត្រឹមតែជាធនគារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងជាជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់អម្រឹត App store & Google Play ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ (ទៅ ផាយផេ វីង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងការដកសាច់ប្រាក់តាមរយៈទូ អេ ធី អឹម ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កាត) ទូទាត់ (វិក្ក័យប័ត្រ ទិញកាតទូរសព្ទ័) តាមដានគណនីរបស់អ្នក ទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់អាជីវកម្ម របស់លោកអ្នកស្នើសុំបា្រក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកយើងបានគ្រប់ពេល។

អ្នកក៏អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីរបស់លោកអ្នក ពីគណនីវីង ឬគណនីផាយផេរបស់អ្នកបាន។

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់៖ បុគ្គលិកនៅតាមបណ្តាសាខារបស់យើងនឹងធ្វើការពន្យល់ អំពីការទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ័ដៃអម្រឹត នោះមកប្រើប្រាស់

ដាក់សំណើឥណទានតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័ដៃអម្រឹត ហើយអម្រឹតនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង

ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួល សេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍

សុវត្ថិភាពខ្ពស់

ផ្ទេរទៅគណនីអម្រឹតផ្សេងទៀតដោយមិនគិតកម្រៃសេវា

កម្មវិធីមិនមានគិតកម្រៃសេវាក្នុងការទាញយក

ព័ត៌មាន លម្អិត

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ថ្លៃសេវា
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ មិនគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីអម្រឹតផ្ទាល់ខ្លូន មិនគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីអម្រឹតរបស់អ្នកដទៃ មិនគិតថ្លៃ
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ មិនគិតថ្លៃ
បង់វិក្កយបត្រ(Digi.OneTV.Ezecom.Sing Meng) ឥតគិតថ្លៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី ផាយផេ ឥតគិតថ្លៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី វីង ២.០០០រៀល ឬ ០,៥០ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ អេ ធី អឹម ឥតគិតថ្លៃសេវា
សេវាទូទាត់រហ័ស ធ្វើតាមតម្លៃរបស់ NBC
** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ជាមុន
English