យើងមានភាគទុនិកដ៏មានកិត្យានុភាព ហើយត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Advans Group ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយ បម្រើសេវាជាមួយ MSME នៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រាំបួន នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងអាហ្រ្វិក។

ការបែងចែកភាគហ៊ុន

ភាគទុនិក ចំនួនភាគហ៊ុន ភាគរយ(%) តម្លៃចរិក ១.៣៦០.០០០/១ហ៊ុន (000) រៀល
Advans SA SICAR 4,416 52.78 6,005,760
International Finance Corporation 1,673 19.99 2,275,280
Dutch Development Bank (FMO) 1,673 19.99 2,275,280
La Fayette Partipations 340 4.06 462,400
Botta 265 3.17 360,400
សរុប 8,367 100 11,379,120
English