ពួកយើងគឺជានរណា?

សំពៀតឥណទាន 700 លានដុល្លាអាមេរិក
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ នៅឆ្នាំ២០១៧ 27 លានដុល្លាអាមេរិក
ទ្រព្យសរុប 805 លានដុល្លាអាមេរិក
អតិថិជន 400,000នាក់
បុគ្គលិក 4,000 នាក់


ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង៧ ដែលទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងធនាគារផងដែរ។

ភាគទុនិកអន្តរជាតិរយៈពេលវែងដែលមានបេសកកម្ម និងវត្តមានដ៏រឹងមាំនៅទូទាំងពិភពលោក: ក្រុមហ៊ុន Advans Group, IFC, FMO និង LFP ជាភាគទុនិកនិងភាគហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Botta ។

គុណភាពផលប័ត្រល្អបំផុតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ (MDIs) ទាំងអស់

ដំណើរវិវត្តរបស់យើង


តម្លៃរួមរបស់យើង

សុចរិតភាព
យើងមានភាពស្មោះត្រង់ សីលធម៌ និងតម្លាភាព រាល់អន្តរកម្មរបស់យើងទាំងអស់ជាមួយអតិថិជន និយោជិត អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងសាធារណជន។ យើងប្រព្រឹត្ដចំពោះអ្នកដទៃដោយ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងការគោរព។
ទំនួលខុសត្រូវ
យើងធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃសង្គម បរិយាកាស សហគមន៍ដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការនិងជីវិភាពរបស់អតិថិជន និងបុគ្គលិករបស់យើង។
ការប្តេជ្ញាចិត្ត
យើងធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ និងប្រសិទ្ធិភាពឆ្ពោះទៅរកបេសកកម្មនិងលទ្ធផលរបស់យើង។
ការច្នៃប្រឌិត
យើងឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាដែលយើងប្រឈមក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មរបស់យើងនៅតែផ្តោតលើអតិថិជន។
English