គណនីសម្រេចប្រាថ្នាបុគ្គល: របៀបធ្វើចរាចរណ៍និងបង់ប្រាក់ដោយសាមញ្ញ

ងាយស្រួលបើកគណនីងាយស្រួលដោយឥតគិតថ្លៃជាគណនីផ្ទាល់ខ្លួនឬអាជីវកម្មរបស់អ្នកសម្រាប់ធនាគារប្រចាំថ្ងៃមានសុវត្ថិភាព។ នៅលើកំពូល: អ្នកទទួលបានការប្រាក់រហូតដល់ 3.5%!
នៅពេលណាដែលអ្នកចង់បានកន្លែងណាដែលអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់ឬផ្ទេរតាមរយៈសាខាច្រើនជាង 150 ម៉ាស៊ីន ATM ដែលប្តូរនៅទូទាំងប្រទេសជាង 1200 អម្រឹត Mobile App 160+ អម្រឹត មានបុគ្គលិកសន្សំចល័តភ្នាក់ងារ 10000+ (វីង និង ទ្រូម៉ាន់នី) ។

With your ATM card, withdraw and transfer for Free in all Amret ATMs , or use shared switch 1200+ ATM ( list the banks here). You can also pay in shops and super markets equipped with a CSS PoS terminal.

24h/ 7days operations through digital banking

See where you are and manage your budget through Amret mobile app [ link to the app], or print your mini statement and check balance in Amret ATMs

Only 3USD minimum opening balance

Gain a competitive interest rate.

Access our mobile teller service to save every day at your doorstep if you wish to

How to open an account

Visit your nearest Amret's branch.

Present valid identification such as your ID card, passport, driving license or family book with photo, etc.

Our staff will help you fill in an application form.

You will receive a savings passbook or certificate.

More information
Currency KHR USD THB Annual Interest Rate
Account Balance ≤ 400,000 ≤ 100 ≤ 4,000 0.50%
400,000 to 20,000,000 100 to 5,000 4,000 to 200,000 1.00%
20,000,000 5,000 200,000 3.50%
** We reserve the right to change interest rates without prior notice.

ACCOUNT BALANCE IF ATM CARD IS REQUED

Conditions KHR USD THB
Initial deposit amount (Green card) 40,000 10 400
Initial deposit amount (Gold card) 2.000.000 500 20
On-going balance (Green card) 20 5 200
On-going balance (Gold card) 200 50 2
** We reserve the right to change interest rates without prior notice.

Fee on ATM Card KHR USD THB
Primary and Supplementary Initial Issuance (Instant Card) Free
Primary and Supplementary Initial Issuance (Personalized Card) 20,000 5.00 200
Card Replacement 20,000 5.00 200
Card Cancellation before 03 months 12,000 3.00 120
Monthly Charge for Green Card 1,000 0.25 10
Monthly Charge for Gold Card 2,000 0.50 20
Re-issue PIN 1,000 0.25 10
** We reserve the right to change interest rates without prior notice.
English