ឥណទានកសិកម្ម៖ ពង្រីក ឬ ចាប់ផ្ដើមកសិកម្មរបស់អ្នក

ទទួលបានឥណទានកសិកម្មជាមួយអម្រឹតដើម្បីទិញដីកសិកម្ម ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងទិញឧបករណ៍កសិកម្ម។ ការផ្តល់ជូនខ្ចី និង ការសងត្រលប់គឺបត់បែនទៅតាមចំណូលជារដូវកាលនៃកសិកម្មរបស់អ្នក។

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក នៅទីនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដល់ផ្ទះអ្នក ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ឥណទានកសិកម្មជាង៣០ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

ទំហំឥណទានរហូតដល់ ១០០.០០០ ដុល្លារ

រយៈពេលយ៉ាងយូរ៣ថ្ងៃអ្នកនឹងទទួលបានឥណទាន

អាចទទួលបានឥណទានប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នា

រយៈពេលនិងការសងត្រលប់បត់បែនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង

ទទួលយកគ្រប់ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបំណុល រួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យធានាបំណុលរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបាន

ជម្រើសសម្រាប់ការបង់ឥណទានមានលក្ខណៈធំទូលាយ៖ មានច្រើនជាង១៥០សាខា, ភ្នាក់ងារវីងនិងទ្រូម៉ាន់នី មានច្រើនជាង១០.០០០ទីតាំង និងបុគ្គលិកអម្រឹតមានប្រហែលជា ១.៨០០នាក់

ទិញឧបករណ៍និងសម្ភារផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកជាមួយដៃគូសហការរបស់អម្រឹត, ស្វែងរកហាងលក់ឧបករណ៍ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត (គ្រប់សាខា) គូប៊ូតា ឬ មេគង្គAT

តាមដានការសងប្រាក់ឥណទានរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទអម្រឹត

ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងឥណទាន

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ក្នុងគេហទំព័រនេះ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អម្រឹត

សាខាអម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត ...
ឥណទានកសិកម្ម
ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
៤០០.០០០.០០០ រៀល ០,៩%-១,៥% ៣-៦០ ខែ
១០០.០០០ ដុល្លារ
៣.២០០.០០០ បាត
អម្រឹតផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាប់រងលើការសងប្រាក់កម្ចី
English