កិច្ចសម្ភាសជាមួយអភិបាលប្រតិបត្តិ អម្រឹត អ្នកស្រី Estelle Darie អំពីការលើកកម្ពស់ និងគាំទ្រស្រ្តីក្នុងអាជីវកម្ម

English