ឥណទានអាជីវកម្ម៖ពង្រីក ឬ ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការទទួលបានឥណទានអាជីវកម្មជាមួយអម្រឹត ជាមួយនឹងការផ្ដល់ឥណទានទាន់ចិត្ត មានភាពបត់បែននៃទ្រព្យធានាបំណុល និងឯកសារងាយស្រួល មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក នៅនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដល់ផ្ទះអ្នក ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អាជីវកម្មជាង៣០ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

ទំហំឥណទានរហូតដល់ ១០០.០០០ ដុល្លារ

អាចទទួលបានឥណទានប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នា

រយៈពេលនិងការសងត្រលប់ឥណទាន មានភាពបត់បែនទៅតាមគម្រោងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ទទួលយកគ្រប់ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបំណុល រួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យធានាបំណុលរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបាន

ជម្រើសសម្រាប់ការបង់ឥណទានមានលក្ខណៈធំទូលាយ៖ មានច្រើនជាង១៥០សាខា, ភ្នាក់ងារវីងនិងទ្រូម៉ាន់នី មានច្រើនជាង១០.០០០ទីតាំង និងបុគ្គលិកអម្រឹតមានប្រហែលជា ១.៨០០នាក់

តាមដានការបង់សងឥណទានរបស់អ្នក ជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទអម្រឹត

ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងឥណទាន

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ក្នុងគេហទំព័រនេះ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អម្រឹត

សាខាអម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត ...
ឥណទាន អាជីកម្ម
ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
៤០០.០០០.០០០ ​​រៀល ០,៩%-១,៥% ៣-៦០ ខែ
 ១០០.០០០​ ដុល្លារ
​៣.២០០.០០០ បាត
អម្រឹត ផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាប់រងលើការសងប្រាក់កម្ចី
English