អម្រឹត ទទួល វិញ្ញាបនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទ មាស ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានទទួល វិញ្ញាបនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទ មាស ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ វិញ្ញាបនបត្រនេះគឺចង់បង្ហាញថា គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ជាស្ថាបន័ដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើកាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណូល។

English