គណនីប្រាថ្នា៖ សន្សំលុយឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់គម្រោងការរបស់អ្នក

អ្នកចង់ទិញម៉ូតូ ចង់សន្សំសម្រាប់ថ្លៃសាលារបស់កូនអ្នក ឬសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍? អ្នកចង់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងករណីមានតម្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់ ឬករណីចាំបាច់កើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុក? ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់គណនីសម្រេចប្រាថ្នារបស់អម្រឹត ទោះបីជាមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយ ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជាជម្រើសរបស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតឈានដល់គោលដៅរបស់អ្នក។

ចាប់ផ្តើមសន្សំដោយទាបបំផុតត្រឹម 5 ដុល្លារ

ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ថៃបាត ដុល្លារ និងរយៈពេលនៃការសន្សំ

សន្សំកាន់តែយូរ អ្នកនិងទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់រហូតដល់ ៧.២៥% អ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំនត់បាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ អ្នកនិងនៅតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់។

ព័ត៌មានលម្អិត...
 
លក្ខខ័ណ្ឌ ចំនួនប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
៦ខែ ២០.០០០  ២០០ ៥,០០% ៥,០០% ៥,០០%
១២ខែ ៥,៥០% ៥,៥០% ៥,៥០%
២៤ខែ ៦,០០% ៦,០០% ៦,០០%
៣៦ខែ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០%
៤៨ខែ ៧,០០% ៧,០០% ៧,០០%
៦០ខែ ៧,២៥% ៧,២៥% ៧,២៥%
** យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
English