ឥណទានកែលម្អ និងសាងសង់គេហដ្ឋាន៖កែលម្អការរស់នៅរបស់អ្នក

ទទួលយកឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ដើម្បីកែលម្អ ឬបន្ថែមផ្នែកណាមួយនៃផ្ទះរបស់អ្នក និងទទួលបានផ្ទះក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ អម្រឹត

អត្ថប្រយោជន៍

ទំហំឥណទានរហូតដល់២០.០០០ដុល្លារ

រយៈពេលយ៉ាងយូរ៣ថ្ងៃនឹងទទួលបានឥណទាន

អាចទទួលបានឥណទានប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាយ

រយៈពេលនិងការសងត្រលប់បត់បែនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង

ទទួលយកគ្រប់ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបំណុល រួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យធានាបំណុលរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបាន

ជម្រើសសម្រាប់ការបង់ឥណទានមានលក្ខណៈធំទូលាយ៖ មានច្រើនជាង១៥០សាខា, ភ្នាក់ងារវីងនិងទ្រូម៉ាន់នី មានច្រើនជាង១០.០០០ទីតាំង និងបុគ្គលិកអម្រឹតមានប្រហែលជា ១.៨០០នាក់

មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងការបង់ប្រាក់ឥណទាន

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ក្នុងគេហទំព័រនេះ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អម្រឹត

សាខាអម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត ...
ឥណទានកែលម្អ និងសាងសង់គេហដ្ឋាន
ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
 ៨០.០០០.០០០ រៀល ១,២%-១,៥% ៣–៦០ ខែ
 ២០.០០០ ដុល្លារ
 ៦៤០.០០០ បាត
អម្រឹតផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាប់រងលើការសងប្រាក់កម្ចី
English