EN KH

ផលិតផលឥណទាន

អម្រឹត មានផលិតផលឥណទានដូចជា៖
សម្រាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតសូមចូលទៅកាន់ ខាងក្រោម:

ឥណទានក្រុមធានាបេឡាភូមិ

ឥណទានក្រុមធានា គឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ដែលផ្ដល់ជូនលក្ខណៈក្រុម ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ នៅតាមជនបទ ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានទៅលើមុខរបរអាជីវកម្មក្នុងគ្រួសារ ដែលជាទូទៅលោកអ្នកត្រូវចងក្រងជាក្រុមដើម្បីខ្ចីប្រាក់ និងព្រមព្រៀងធានាគ្នាក្នុងការសងត្រលប់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ដែលការខ្ចី និងសងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបេឡាឥណទានភូមិដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក។

Credit

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានក្រុមធានា
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ២,៥០០,០០០ រៀល ១,៥% ៦-១២ ខែ
រហូតដល់ ២០,០០០ បាត

អត្ថប្រយោជន៍

‣  អាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់បាត
‣ សេវាផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងទទួលប្រាក់សងដល់ភូមិរបស់លោកអ្នក
‣ មិនតម្រូវឲ្យដាក់ទ្រព្យធានាបំណុល
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣ អាចខ្ចីបានច្រើនដងក្នុងវគ្គ
‣ សម្រាប់អតិថិជនល្អៗ នឹងទទួលបានកម្ចីក្រុមបន្ថែមរហូតដល់ ១លានរៀលពីកម្ចីឥណទានក្រុម ដោយសេវារហ័សទាន់ចិត្ត មិនតម្រូវទ្រព្យធានា មិនតម្រូវចងក្រងក្រុមឡើងវិញ មធ្យោបាយទទួលប្រាក់កម្ចីងាយស្រួល ហើយ ចំណាយថ្លៃសេវាត្រឹមតែ ៣០.០០០រៀលប៉ុណ្ណោះ ។
‣ ការគណនាការប្រាក់ ផ្អែកទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ អាចស្នើសុំ ជម្រើសសងប្រាក់ដើមដោយសេរីក្នុងវគ្គ ដូចជា សងរម្លស់ប្រចាំខែ សងផ្តាច់មុនពេលបញ្ចប់វគ្គ ឬសងផ្តាច់ពេលបញ្ចប់វគ្គ។
‣ ក្នុងកំឡុងពេលខ្ចីឥណទានក្រុមធានា និងកម្ចីបន្ថែម អតិថិជនក៏អាចស្នើសុំខ្ចីឥណទានបុគ្គលណាមួយរបស់អម្រឹតបានផងដែរ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបង់ផ្តាច់កម្ចីកំពុងជំពាក់ឡើយ ហើយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើថ្លៃសេវារហូតដល់៣០% សម្រាប់កម្ចីវគ្គបន្ទាប់។
‣ អាចស្នើសុំកម្ចីឥណទានក្រុមឡើង បន្ទាប់សមាជិកក្នុងក្រុមបានបង់ផ្តាច់រួចរាល់ ។

អម្រឹត ផ្តល់ភាពងាយស្រួល

ដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោម៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត ឬ គណៈកម្មការបេឡាភូមិ នៅក្នុងភូមិលោកអ្នក
‣ ការចងក្រងក្រុមអាចធ្វើឡើងដោយមានសមាជិកចាប់ពី ៣ ទៅ ៦នាក់

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានអាជីវកម្ម

Business

ឥណទានអាជីវកម្ម គឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូច ដែលផ្តល់ជូនលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានបំណងវិនិយោគ លើមុខរបរថ្មី ឬ ពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

អត្រាការប្រាក់
ឥណទានអាជីវកម្ម
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៨០,០០០,០០០ រៀល ១.២% - ១.៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ២០,០០០ ដុល្លារ
ររហូតដល់ ៦៤០,០០០ បាត

Credit Credit

អត្ថប្រយោជន៍
‣  លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជា ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬ ប្រាក់បាត
‣  ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣  ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣  លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣  លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង

អម្រឹត ផ្តល់ភាពងាយស្រួល
ដើម្បីទទួលបាននូវឥណទានអាជីវកម្មពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិកអម្រឹតនៅក្នុងភូមិលោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ អតិថិជនអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានកសិកម្ម

Agrifin Agrifin

ឥណទានកសិកម្ម គឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូច ដែលផ្តល់ជូនលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់កសិករ ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានជាទុនបង្វិល និង/ឬ ជាទុនវិនិយោគលើមុខរបរថ្មី ឬ ពង្រីកមុខមានស្រាប់ ដូចជា ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ ទិញដីកសិកម្ម សម្ភារៈកសិកម្ម ដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ឥណទានកសិកម្ម
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់​  ៨០,០០០,០០០ រៀល ១.២% -​ ១.៥% ៣ - ៤៨ខែ
រហូតដល់​  ២០,០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់​  ៦៤០,០០០ បាត

Agrifin Agrifin

អត្ថប្រយោជន៍
‣ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត
‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួល
ដើម្បីទទួលបាននូវឥណទានកសិកម្មពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោម៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិកអម្រឹតនៅក្នុងភូមិលោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអម្រឹត ជួយបំពេញបែបបទជូនលោកអ្នក។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ អតិថិជនអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

improve improve

​ ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន គឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូច ដែលផ្តល់ជូនលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានដើម្បីជួសជុលកែលម្អ ឬពង្រីកលំនៅដ្ឋានដែលមានស្រាប់ដូចជា៖ របងផ្ទះ ដំបូលផ្ទះ ចង្ក្រានបាយ បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាដើម ។ល។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៦០,០០០,០០០ រៀល ១.៣% -​ ១.៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ១៥,០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ៤៨០,០០០ បាត

អត្ថប្រយោជន៍

‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត
‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង

អម្រឹត ផ្តល់ភាពងាយស្រួល
ដើម្បីទទួលបានឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋានពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន ។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកលោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ អតិថិជនអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់

comsump comsump

​ ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់គឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូច ដែលផ្តល់ជូនលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន បំណងទិញឧបករណ៍ ឬសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឬផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ យានយន្ត កុំព្យូទ័រ គ្រឿងសង្ហារឹម ទូទឹកកក ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនភ្លើង ជាដើម ។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៤០,០០០,០០០ រៀល ១.៣% -​ ១.៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ១០,០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ៤០០,០០០ បាត
អត្ថប្រយោជ

‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត
‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង

អម្រឹត ផ្តល់ភាពងាយស្រួល

ដើម្បីទទួលបាននូវឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ពីអម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ អតិថិជនអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

ឥណទានឡជីវឧស្ម័នគឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូច ដែលផ្តល់ជូនជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុល ដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានកាន់តែប្រសើរឡើង និងបង្កើនផាសុខភាពរស់នៅ ។

comsump comsump

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ១,០០០ ដុល្លារ ១.២% ៣ - ២៤ ខែ
អត្ថប្រយោជន៍

‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនីបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង អម្រឹត
‣ ការប្រើប្រាស់ឡជីវឧស្ម័នអាចសន្សំប្រាក់បានជាមធ្យម ១២ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ក្នុងមួយគ្រួសារទៅលើការចំណាយថាមពលដាំស្ល និងដុតបំភ្លឺ

comsump comsump

អម្រឹត ធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួល ៖

ដើម្បីទទួលបាន ឥណទានគេហដ្ឋានពីអម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ លោកអ្នកអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម

sme-loan.jpg


ឥណទានបុគ្គលខ្នាតតូច និងមធ្យម គឺជាប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម ដែលផ្តល់ជូនជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់ម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (សហគ្រាសជំនួញ ផលិតកម្ម សេវាកម្ម និងកសិកម្ម) ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ចីសម្រាប់ជាទុនវិនិយោគ ឬជាទុនបង្វិល ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ឬ ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបង្កើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ២០០,០០០,០០០ រៀល ០.៩% - ១.៤% ៣-៦០ ខែ
រហូតដល់ ១០០,០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ៣,២០០,០០០ បាត

អត្ថប្រយោជន៍

អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដើម ដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣  លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣  លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង

អម្រឹត ផ្តល់ភាពងាយស្រួល
ដើម្បីទទួលបាននូវ ឥណទានបុគ្គលខ្នាតតូច និងមធ្យម លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តជំហានងាយៗដូចខាងក្រោម៖
‣  ជួបជាមួយបុគ្គលិកនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣  ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន។
‣  លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣  លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់ អម្រឹត ដែលនៅជិតលោកអ្នក ។
‣ លោកអ្នកអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។Credit Credit Credit Credit

ឥណទានគេហដ្ឋាន

sme-loan.jpg

ឥណទានគេហដ្ឋានគឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូច ដែលផ្តល់ជូនលក្ខណៈបុគ្គលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មី នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

អត្រា​ការ​ប្រាក់

ឥណទានគេហដ្ឋាន
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៨០,០០០,០០០ រៀល ១.២% -​ ១.៥% ៣-៦០ ខែ
រហូតដល់ ២០,០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ៦៤០,០០០ បាត
អត្ថប្រយោជន៍

‣  លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត
‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង
‣ លោកអ្នកអាចខ្ចីបន្ថែមភ្លាមៗសម្រាប់បង្ហើយការសាងសង់ ក្នុងករណីមានតម្រូវការកើតឡើងលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់

អម្រឹត ធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួល៖
ដើម្បីទទួលបាន ឥណទានគេហដ្ឋានពី អម្រឹតលោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ លោកអ្នកអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

ឥណទានរយៈពេលខ្លី

ឥណទានរយៈពេលខ្លី គឺជាប្រភេទឥណទានបន្ថែម ដែលផ្តល់ជូនទៅអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឥណទានជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយអម្រឹតស្រាប់ ហើយមានតម្រូវការឥណទានបន្ថែមសម្រាប់ជា ទុនបង្វិលលើអាជីវកម្មថ្មី ឬអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ក្នុងកំឡុងពេលណាមួយ ដើម្បីបង្កើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។

អត្រា​ការ​ប្រាក់

ឥណទានរយៈពេលខ្លី
ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមរូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់​  ៨០,០០០,០០០ រៀល ១.០៥% -​ ១.៥% ៣-៦ ខែ
រហូតដល់​  ២០,០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់​  ៦៤០,០០០ បាត
អត្ថប្រយោជន៍

‣ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត
‣ ការគណនាការប្រាក់ទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់
‣ ថ្លៃសេវាឥណទានមានតម្លៃសមរម្យ
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងវិធីសាស្ត្រសងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
‣ លោកអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីបានច្រើនគណនី និងអាចស្នើសុំកម្ចី ដើម្បីផ្ទេរបំណុលដែលកំពុងជំពាក់ស្ថាប័នផ្សេង
‣ លោកអ្នកអាចខ្ចីបន្ថែមភ្លាមៗសម្រាប់បង្ហើយការសាងសង់ ក្នុងករណីមានតម្រូវការកើតឡើងលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់

អម្រឹតធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួល ៖
ដើម្បីទទួលបាន ឥណទានគេហដ្ឋានពី អម្រឹតលោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់កម្ចីនៅសាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ក៏បាន ។
‣ លោកអ្នកអាចតម្កល់ទ្រព្យធានាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទ ប្លង់រឹង និង/ឬ ប្លង់ទន់ និងអាចស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសឬបង្គ្រប់។
‣ លោកអ្នកអាចសងប្រាក់ត្រឡប់មកអម្រឹតវិញ នៅតាមសាខារបស់អម្រឹតណាមួយក៏បាន ឬតាមរយៈបុគ្គលិកអម្រឹតផ្ទាល់ ឬ ទូទាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដូចជា ភ្នាក់ងារវេរលុយ ទ្រូម៉ានី វីង ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់អម្រឹត

imgimg
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ អម្រឹត តាមរយៈ