EN KH

ផលិតផលឥណទាន

អម្រឹតមានផលិតផលឥណទានដូចជា៖
 1. ឥណទានក្រុមធានា
 2. ឥណទានបុគ្គល
 3. 2.1 ឥណទានអជីវកម្ម
  2.2 ឥណទានកែលំអគេហដ្ឋាន
  2.3 ឥណទានសម្ភារៈប្រើប្រាស់
  2.4 ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
  2.5 ឥណទានកសិកម្ម
  2.6 ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម
  2.7 ឥណទានគេហដ្ឋាន

  សម្រាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតសូមចូលទៅកាន់ ខាងក្រោម:

ឥណទានក្រុមធានា

ឥណទានក្រុមធានា គឺជាប្រភេទឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ដែលផ្ដល់ជូនជា ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់បាត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទសម្រាប់ ប្រើប្រាស់លើមុខរបរអាជីវកម្មទូទៅនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

Credit

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានក្រុមធានា
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ២.២០០.០០០ រៀល ១,៥% ៦-១២ ខែ
រហូតដល់ ១៧.០០០ បាត ១,៥%


ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ

ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ គឺជាប្រភេទឥណទានក្រុមមួយផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ខ្ចីឥណទានក្រុមធានារបស់ អម្រឹត ដែលមានលក្ខណៈជាក្រុម ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា មិនមែនជាលក្ខណៈបេឡាឥណទានភូមិ។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៤.០០០.០០០ រៀល
១,៥% ៣-១៨ខែ
រហូតដល់ ៣២.០០០ បាត ១,៥%


ឥណទានក្រុមធានារបស់ អម្រឹត ផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖
‣ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់បាត។
‣ លោកអ្នកអាចខ្ចីបានច្រើនដងក្នុងវគ្គលើប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់។
‣ លោកអ្នកមានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងប្រាក់ដើមដូចជា សងរម្លស់ដោយសេរីនៅក្នុងវគ្គ សងផ្តាច់មុនពេលបញ្ចប់វគ្គ ឬសងផ្តាច់ពេលបញ្ចប់វគ្គ។
‣ សេវាផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងទទួលប្រាក់សងដល់ភូមិរបស់លោកអ្នក។
‣ អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ ហើយវិធីគណនាការប្រាក់គឺគិតទៅ
‣ លើតែប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់ជាក់ស្តែងតែប៉ុណ្ណោះ។
‣ ការចងក្រងជាក្រុមផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងបត់បែនដល់លោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ម្រឹត ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក

ដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣  ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត ឬសមាជិកនៃគណៈកម្មាការបេឡាឥណទានភូមិណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិរបស់លោក អ្នក។
‣  ចងក្រងក្រុមធានាដែលមានសមាជិកពី ២ ទៅ ៦នាក់សម្រាប់ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ​ និងពី ៣ ទៅ ៦នាក់សម្រាប់ ឥណទានក្រុមធានា។
‣  ស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានអាជីវកម្ម

Business

ឥណទានអាជីវកម្មគឺជាប្រភេទសេវាប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលផ្តល់ជូនជាលក្ខណៈបុគ្គលដល់អតិថិជនដែលមានបំណងប្រើ ប្រាស់កម្ចីនេះសម្រាប់ធ្វើជាដើមទុនក្នុងការបង្កើតមុខរបរថ្មី ឬ ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់។

អត្រាការប្រាក់
ឥណទានអាជីវកម្ម
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៨០.០០០.០០០ រៀល ១,៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ២០.០០០ ដុល្លារ ១,៣% - ១,៥%
រហូតដល់ ៦៤០.០០០ បាត ១,៣% - ១,៥%


Credit Credit

អត្ថប្រយោជន៍
‣ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត។
‣  អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត។
‣  អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដើមដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣  អតិថិជនអាចជ្រើសរើសទីតាំងខ្ចី-សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ឬ នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏បាន។
‣  អតិថិជនអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាខាណាមួយក៏បាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់សងឥណទានទៅតាមតម្រូវការរបស់លាកអ្នក។
‣  អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីទៅតាមស្ថានភាពអាជិវកម្ម និងលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក។

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក
‣  ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត នៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬ នៅតាមស្នាក់ការ អម្រឹត ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើសុំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់ធានាបំណុលក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត បានដែរដោយគ្រាន់តែស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេច។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានកសិកម្ម

Agrifin Agrifin

ឥណទានកសិកម្ម គឺជាប្រភេទឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសម្រាប់កសិករ ដែលមានប្រាក់ចំណូលតាមរដូវកាល ឬប្រចាំខែ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាទុនបង្វិល ឬទុនវិនិយោគក្នុងការពង្រើក និងបង្កើតមុខរបរកសិកម្ម។

ឥណទានកសិកម្ម
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៨០.០០០.០០០​រៀល ១,៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ២០.០០០ដុល្លារ ១,៣% - ១,៥%
រហូតដល់ ៦៤០.០០០បាត ១,៣% - ១,៥%


Agrifin Agrifin

អត្ថប្រយោជន៍
‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត ដោយសេរី។
‣ អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដើមដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសទីតាំងខ្ចី - សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតលោកអ្នកជាងគេឬ នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏បាន។
‣ អតិថិជនអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាខាណាមួយក៏បាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់សងឥណទានទៅតាមតម្រូវការ។
‣ អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់រយៈពេលកម្ចី និងផែនការសងប្រាក់ដើមសមស្របទៅតាមស្ថានភាពអាជីវកម្ម និងលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក។

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក
‣  ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើសុំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់ធានាបំណុលក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត បានដែរដោយគ្រាន់តែស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេច។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

improve improve

​ ឥឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន គឺជាប្រភេទសេវាប្រាក់កម្ចី ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយនឹងទុនជាពិសេសសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលកែលម្អ ឬពង្រីកលំនៅដ្ឋានដែលមានស្រាប់ដូចជា៖ របងផ្ទះ ដំបូលផ្ទះ ចង្ក្រានបាយ បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាដើម។ល។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៦០.០០០.០០០ រៀល ១,៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ១៥.០០០ ដុល្លារ ១,៣% - ១,៥%
រហូតដល់ ៤៨០.០០០ បាត ១,៥%


អត្ថប្រយោជន៍


‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត។
‣ អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣ លោកអ្នកអាចជម្រើរើសទីតាំងខ្ចី-សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏បាន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីសមស្របទៅតាមស្ថានភាពអាជីវកម្ម និងលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក។

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក

លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើសុំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់ធានាបំណុលក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត បានដែរដោយគ្រាន់តែស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេច។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់

comsump comsump

​ ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់គឺជាប្រភេទសេវាប្រាក់កម្ចីដែលផ្តល់ជូនលក្ខណៈបុគ្គលដល់អតិថិជនដែលមានបំណងទិញឧបករណ៍ ឬសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឬផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ យានយន្ត កុំព្យូទ័រ គ្រឿងសង្ហារឹម ទូទឹកកក ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនភ្លើង ជាដើម។ល។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៤០.០០០.០០០ រៀល ១,៥% ៣ - ៤៨ ខែ
រហូតដល់ ១០.០០០ ដុល្លារ ១,៣% - ១,៥%
រហូតដល់ ៤០០.០០០ បាត ១,៥%

អត្ថប្រយោជ

‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត។
‣ អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣ លោកអ្នកអាចជម្រើរើសទីតាំងខ្ចី-សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ឬនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏បាន។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីសមស្របទៅតាមស្ថានភាពអាជីវកម្ម និងលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក។

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក

ដើម្បីទទួលបាននូវឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣  ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត នៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬ នៅតាមស្នាក់ការ អម្រឹត ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើសុំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់ធានាបំណុលក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត បានដែរដោយគ្រាន់តែស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេច។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

ឥណទានឡជីវឧស្ម័នជាប្រភេទសេវាប្រាក់កម្ចីដែលផ្តល់ជូនជាលក្ខណៈបុគ្គល ចំពោះអតិថិជនដែលមានបំណងចង់សាងសង់ឡជីវ ឧស្ម័ន ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើង និងចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុល និងបំផ្លាញបរិស្ថាន។ អតិថិជនអាចស្នើសុំខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់១.០០០ដុល្លារ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.២% ដោយផ្តល់ជូនរយៈពេលខ្ចី រហូតដល់២៤ខែជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រសងប្រាក់ដើមរម្លស់ថេរ និងវិធីសាស្រ្តថេរ (ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម) រីឯការប្រាក់គិត ទៅលើប្រាក់ដើមដែលកំពុងជំពាក់ជាក់ស្តែង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនអាចស្នើសុំរយៈពេលអនុគ្រោះក្នុងការបង់ប្រាក់ដើម (សងតែ ការប្រាក់) បានក្នុងរយៈពេល ៣ខែដំបូងដោយយោងទៅតាមភាពជាក់ស្តែងនៃមុខរបរអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។

comsump comsump

អត្ថប្រយោជន៍

‣ អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃទាប និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដើមដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសទីតាំងខ្ចី-សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ឬ នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្នាល់ក៏បាន។
‣ អតិថិជនអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាខាណាមួយក៏បាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់សងឥណទានទៅតាមតម្រូវការ។
‣ អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់រយៈពេលកម្ចី និងផែនការសងប្រាក់ដើមសមស្របទៅតាមស្ថានភាពអាជីវកម្ម និងលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក។
‣ មិនតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង់ថ្លែសេវាដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីនោះទេ។
‣ ការប្រើប្រាស់ឡជីវឧស្ម័នអាចសន្សំប្រាក់បានជាមធ្យម១២ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ក្នុងមួយគ្រួសារទៅលើការចំណាយថាមពលដាំស្ល និងដុតបំភ្លឺ។
‣ ការប្រើប្រាស់ឡជីវឧស្ម័នជួយការពារបរិស្ថាន និងសង្គម។

comsump comsump

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក

ដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ឥណទានឡជីវឧស្ម័នពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើសុំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់ធានាបំណុលក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត បានដែរដោយគ្រាន់តែស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេច។

Credit Credit Credit Credit

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម

sme-loan.jpg


បណ្តាញឥណទានសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមមានលក្ខណៈចម្រុះដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមដែលមានស្រាប់ (ពាណិជ្ជកម្ម, ផលិត, សេវាកម្ម, កសិកម្ម) ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេតាមរយៈហិរញ្ញប្បទានមូលនិធិនិង ឬការវិនិយោគឬដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។ ។ រយៈពេលព្រះគុណអាចត្រូវបានផ្តល់ក្នុងកំឡុងពេលបែបនេះអាស្រ័យលើរដូវកាលជំនួញរបស់អ្នក។

អត្រាការប្រាក់

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ១០០.០០០​​ ដុល្លារ ១,២% - ១,៤% ៣-៦០ ខែ

អត្ថប្រយោជន៍

អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ និងគណនាការប្រាក់ទៅលើតែប្រាក់ដើម ដែលកំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
‣ អតិថិជន អាចជ្រើសរើសទីតាំងខ្ចី - សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតជាងគេ។
‣ អតិថិជនអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាខាណាមួយក៏បាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់សងឥណទានទៅតាម តម្រូវការ។
‣ អតិថិជន អាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ រយៈពេលកម្ចី និងផែនការសងប្រាក់ដើមសមស្របទៅតាមលទ្ធភាព និងស្ថានភាពនៃ អាជីវកម្ម ។
‣ ពុំមានគិតថ្លៃសេវាលើការសងរម្លស់ប្រាក់ដើមលើសផែនការ ឬ សងផ្តាច់មុនកាលកំណត់ ។

អម្រឹតផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក
ដើម្បីទទួលបាននូវ ឥណទានបុគ្គលខ្នាតតូច និងមធ្យមពី អម្រឹត លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើសុំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ព័ត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់ធានាបំណុលក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត បានដែរដោយគ្រាន់តែ ស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេច។Credit Credit Credit Credit

ឥណទានគេហដ្ឋាន

sme-loan.jpg

ឥណទានគេហដ្ឋានជាប្រភេទឥណទានបុគ្គដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជន ដែលមានប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់បៀវត្ស អាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម រួមបបញ្ចូលទាំង កសិករដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ ចន្លោះពី ៣០០ដុល្លារ ទៅ ២.000ដុល្លា ក្នុងមួយខែដែលរស់នៅតាមទី ជនបទ ទីប្រជុំជន ស្រុក ខេត្ត និង ជាយក្រុងជាដើម ដែលមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានដើម្បី ទិញផ្ទះ ឬ សាងសង់ផ្ទះថ្មី នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តសងប្រាក់ដើមរម្លស់ថេរ និងវិធីសាស្រ្តសងថេរ (ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម) រីឯការប្រាក់គិតទៅលើប្រាក់ដើមដែលកំពុងជំពាក់ជាក់ស្តែង។

អត្រា​ការ​ប្រាក់

ឥណទានគេហដ្ឋាន
ទំហំកម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
រហូតដល់ ៨០.០០០.០០០ រៀល ១,៥% ៣-៦០ ខែ
រហូតដល់ ២០.០០០ ដុល្លារ ១,៣% - ១,៥% ៣-៦០ ខែ
រហូតដល់ ៦៤០.០០០ បាត ១,៥% ៣-៦០ ខែ
អត្ថប្រយោជន៍

‣  លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត ដោយសេរី។
‣ អត្រាការប្រាក់មានតម្លៃសមរម្យ ហើយការគណនាការប្រាក់ គឺគិតទៅ លើតែប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់ជាក់ស្តែងតែប៉ុណ្ណោះ។
‣ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទីតាំងខ្ចី-សងណាដែលងាយស្រួល និងនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ឬ នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្នាល់ក៏បាន។
‣ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើសទីតាំងខ្ចី-សងនៅសាខាអម្រឹតនៅជិតលោកអ្នកឬអាចឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក។
‣ លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាខាណាមួយក៏បាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់សងឥណទានទៅតាមតម្រូវការ។
‣ លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវ រយៈពេលកម្ចី និង ផែនការនៃការសងប្រាក់ដើម ទៅតាមស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលជាក់ស្តែងរបស់លោកអ្នក។
‣ មិនតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបង់ថ្លៃសេវាដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីនោះទេ។
‣ ជាពិសេស លោកអ្នកអាចខ្ចីបន្ថែមបានភ្លាមៗរហូតដល់៣០%នៃទឹកប្រាក់កម្ចីលើកមុន ក្នុងករណីមានតម្រូវការកើតឡើងជាយថាហេតុក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់។

អម្រឹតធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួល ៖
ដើម្បីទទួលបាន ឥណទានគេហដ្ឋានពី អម្រឹតលោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
‣ ជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក ឬនៅតាមស្នាក់ការអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
‣ ស្នើ សុំនូវចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលកម្ចីណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
‣ ផ្តល់ជូននៅពត៌មានងាយៗ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក អម្រឹត ជួយបំពេញទម្រង់បែបបទជូនដល់លោកអ្នក។
‣ អតិថិជនដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចធ្វើការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹតបានដែរ ដោយគ្រាន់តែស្វែងរកបុគ្គល ឬសាច់ញាតិដើម្បីដាក់ទ្រព្យធានាជំនួសជាការស្រេ

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់អម្រឹត

imgimg
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ អម្រឹត តាមរយៈ