EN KH

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន

កាគ្រប់គ្រង់សមិទ្ធផលសង្គម
ការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត។ ក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ អម្រឹត បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានយ៉ាងល្អ ក្នុងការអនុវត្តបទដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ខ្លួន។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ អម្រឹត បានបង្កើត គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គមដែលមានលោក អគ្គនាយក ជាប្រធាន រួមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបជាសមាជិក ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តគម្រោងគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ អម្រឹត ក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលិក អតិថិជន និងសហគមន៍ អំពីបញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថាន ផងដែរ។ ឆ្នាំ ២០១៦ ជាឆ្នាំដ៏រីករាយ និងប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតដែល អម្រឹត សម្រេចបានយ៉ាងជោគជ័យនូវទិសដៅសង្គម និងបរិស្ថាន ដែលស្របទៅនឹងទស្សនៈ និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។

សូចនាករលើការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម និងគំនិតផ្តួចផ្តើម

សន្ទស្សន៍ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ៖ ដើម្បីតាមដាននិន្នាការនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់អតិថិជន អម្រឹត បានដាក់បញ្ចូលនូវឧបករណ៍វាស់វែងភាពក្រីក្រ ឬហៅថា “សន្ទស្សន៍ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ” ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់ខ្លួន។ កម្រិត នៃភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមអតិថិជន អម្រឹត បានធ្លាក់ចុះពី ១៦% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ មក ត្រឹម ៨,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និង បន្តធា្លក់ចុះមកត្រឹម ៦,៥% គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ ២០១៦។ នេះចង្អុលបង្ហាញថា អម្រឹត គឺកំពុងសម្រេចបាននូវបេសកកម្មសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ការស្ទង់មតិលើការពេញចិត្ត និងចាកចេញរបស់អតិថិជន៖ អម្រឹត វាស់វែង និងវិភាគលើបទពិសោធន៍អតិថិជនតាមរយៈធ្វើបទសម្ភាសអំពីការពេញចិត្ត និងការចាកចេញរបស់ពួកគាត់។ ចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ មានអតិថិជនចំនួន ៥៣១នាក់ ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំ។ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការស្ទង់មតិអាចជួយឲ្យ អម្រឹត វាស់វែងអំពីតម្រូវការទីផ្សារ អាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអភិវឌ្ឍនផលិតផល អាចត្រួតពិនិត្យលើបំលាស់ប្តូរនៃតម្រូវការអតិថិជន អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយបណ្តឹងទូទៅរបស់អតិថិជន និងអាចកំណត់អំពីមូលហេតុនៃការចាកចេញរបស់ពួកគាត់។ ការយល់ច្បាស់ពីឥរិយាបទ និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន គឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី និងជម្រុញការរក្សាអតិថិជនភក្តីភាពកាន់តែច្រើន។

ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន៖ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ គឺជាឆ្នាំដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែល អម្រឹត បានរៀបចំ និងប្រារព្ធនូវកម្មវិធី មួយឈ្មោះថា “ទិវាបទពិសោធន៍សេវាកម្មអតិថិជន” ក្នុងគោលបំណងថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជន និងផ្តល់នូវអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ អម្រឹត។ លោកអគ្គនាយក លោកអគ្គនាយករង នាយក នាយិកាអង្គភាព នាយក នាយិកានាយកដ្ឋាន និងនាយកសាខាខេត្ត របស់ អម្រឹត បានបែងចែកគ្នាទៅតាមសាខារៀងៗខ្លួន និងបានផ្តល់សេវាកម្ម ព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនអតិថិជនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងឱកាសនោះ។ រាល់ព័ត៌មានត្រឡប់ ការសរសើរ សំណូមពរ សំនួរ ឬបណ្តឹងផ្សេងៗ ពីសំណាក់អតិថិជន គឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏មានតម្លៃ ដែលអាចជួយ អម្រឹត ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនូវគោលនយោបាយ និងនីតិក្រមបទពិសោធន៍សេវាកម្មអតិថិជន ព្រមទាំងអាចបម្រើអតិថិជនខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ថ្មីៗនេះ អម្រឹត បានអភិវឌ្ឍនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានអតិថិជន និងការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនថែមទៀត ដើម្បីបន្តវាស់វែង និងអភិវឌ្ឍនការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ពួគាត់ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

ការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមឲ្យអតិថិជនលើបច្ចេកទេសកសិកម្ម៖ bគិតត្រឹមចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អម្រឹត បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើការអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មដំណាំស្រូវ ការប្រើប្រាស់ជី និងការដាំបន្លែដល់អតិថិជន និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តចំនួនប្រាំពី ដូចជា៖ ខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ កំពត និងខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ១.៤៨៥ នាក់។ អម្រឹត រំពឹងថាគម្រោងនេះបានជួយអ្នកចូលរួមក្នុងការបង្កើនជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន ក៏ដូចជាផ្តល់ផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនពួកគាត់។

កម្មវិធីអប់រំអនាម័យបឋម និងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ៖ កម្មវិធីនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់អតិថិជនគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ពួកគាត់បានប្រសើរជាងមុន និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរ។ គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អម្រឹត បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការគ្រប់គ្រងថវិកាគ្រួសារ ការសន្សំប្រាក់ និងអនាម័យបឋម ដល់អតិថិជន និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុបចំនួន ៦៥៨នាក់ ចំនួនប្រាំពី ដូចជា៖ ខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ កំពត និងខេត្ត ពោធិ៍សាត់។

ទិសដៅនៃការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម
ការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គម គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ។ ការរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អតិថិជនបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ អម្រឹត គឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត ជោគជ័យ ហើយក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័នផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងឡាយណាដែលអតិថិជនទទួលបាន គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមរបស់ អម្រឹត។
អម្រឹត បានផ្តល់អត្ថិភាពជាចម្បងក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនសង្គម កម្ពុជា និងបរិស្ថានឲ្យមានការលូតលាស់ជានិរន្តរភាព។ ហើយ អម្រឹត ក៏ធានាផងដែរថា រាល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមិនមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានណាមួយទៅដល់បុគ្គលិក អតិថិជន សហគមន៍ ឬក៏បរិស្ថានឡើយ។ អម្រឹត បានបែងចែកការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ខ្លួនជា ៣ផ្នែក ផ្សេងគ្នាៗ ដូចជា៖ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជន ការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិក និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់អម្រឹត

imgimg
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ អម្រឹត តាមរយៈ