គណនីតាមតម្រូវការ៖ ការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគា និងទូទាត់បានក្លាយជារឿងងាយស្រួល

ងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកគណនីតាមតម្រូវការសម្រាប់បុគ្គលឫសម្រាប់ជំនួញរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ​ App store & Play store​ ប្រចាំថ្ងៃ ជាមូយនិងការទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតទៅដល់ ៣,៥% ។ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់បាន ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ទូទាត់ប្រាក់ ឫផ្ទេរប្រាក់ទូទាំង ជាមួយ នឹង សាខារបស់អម្រឹតជាង ១៥០ អម្រឹត អេ ធី អឹម និង អេ ធី អឹម ធនាគារផ្សេងៗទៀត ជាង១២០០ មន្រ្តីសន្សំចល័តជាង ១៦០ នាក់ ភ្នាក់ងារ វីង និង ទ្រូម៉ានីចំនួនជាង ១០០០០ ភ្នាក់ងារ។

ជាមួយនិងកាត អេ ធី អឹម អ្នកអាចដកប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់ដោយមិនគិតថ្លៃសេវា គ្រប់ទូ អេ ធី អឹម ទាំងអស់របស់អម្រឹត ឫ អេ ធី អឹម ធនាគារផ្សេងៗទៀត ជាង១២០០ ។ អ្នកក៏អាចទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងហាង និងផ្សារទំនើបតាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតកាត

អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន ២៤ ម៉ោង/ ៧ថ្ងៃ

ពិនិត្យមើលនិងគ្រប់គ្រងថវិការរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់អម្រឹត ឫព្រីនរបាយការណ៍គណនី និងពិនិត្យមើលសមតុល្យនៅក្នុងទូ អេ ធី អឹមរបស់អម្រឹត។

ចំនាយត្រឹមតែ ៣ ដុល្លារសម្រាប់ការបើកគណនី

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដែលប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ

ប្រើប្រាស់ជាមួយនិងសេវាសន្សំចល័ត ដើម្បីធ្វើការសន្សំរៀលរាល់ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរបស់អ្នកផ្ទាល់

របៀបបើកគណនី

អញ្ជើញទៅសាខាអម្រឹតដែលនៅជិតអ្នក

បង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ ឫសៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមដែលមានសុពលភាព និងរូបថត។

បុគ្គលិករបស់យើងនិងជួយអ្នកក្នុងការបំពេញបែបបទនៃពាក្យស្នើសុំ

អ្នកនិងទទួលបានសៀវភៅសន្សំ ឫ វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើ

ព័ត៌មានលម្អិត...
រូបីយ៍ប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ បាត អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
សមតុល្យក្នុងគណនី ≤ ៤០០.០០០ ≤ ១០០ ≤ ៤.០០០ ០,៥០%
៤០០.០០០ to ២០.០០០.០០០ ១០០ to ៥.០០០ ៤.០០០ to ២០០.០០០ ១,០០%
២០.០០០.០០០ ៥.០០០ ២០០.០០០ ៣,៥០%
**យើងរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

សមតុល្យគណនីប្រសិនបើកាតអេធីអឹមត្រូវបានស្នើសុំ

លក្ខខណ្ឌ រៀល ដុល្លារ បាត
សមតុល្យអតិបរមាពេលបើកគណនីដំបូង (ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម បៃតង) ៤០,០០០ ១០ ៤០០
សមតុល្យអតិបរមាពេលបើកគណនីដំបូង (ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម មាស) ២.០០០.០០០ ៥០០ ២០
សមតុល្យអប្បបរមាក្រោយពេលបើកគណនី (ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម បៃតង) ២០ ២០០
សមតុល្យអប្បបរមាក្រោយពេលបើកគណនី (ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម មាស) ២០០ ៥០
** Amret reserves the right to change conditions without prior notices.

កម្រៃសេវាលើប័ណ្ណ អេ ធី អឹម រៀល ដុល្លារ បាត
ការស្នើសុំប័ណ្ណចម្បង និងប័ណ្ណរង (ប័ណ្ណ Instant មាស និងប័ណ្ណ Instant បៃតង) មិនគិតសេវា
ការស្នើសុំប័ណ្ណចម្បង និងប័ណ្ណរង (ប័ណ្ណ Personalized មាស និងប័ណ្ណ Personalized បៃតង) ២០.០០០ ២០០
ការស្នើសុំប័ណ្ណឡើងវិញដោយសារបាក់បែក ខូចខាត ឬបាត់បង់ (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized) ២០.០០០ ២០០
ស្នើសុំមោឃភាពប័ណ្ណ អេ ធី អឹម ក្នុងកំឡុងពេល ៣ ខែដំបូង(Cancellation) ១២.០០០ ១២០
ការថែរក្សាប្រចាំខែ សម្រាប់ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម បៃតង (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized) ១.០០០ ០,២៥ ១០
ការថែរក្សាប្រចាំខែ សម្រាប់ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម មាស (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized) ២.០០០ ០,៥០ ២០
ការស្នើសុំលេខសម្ងាត់ថ្មី (Re – issue PIN) ១.០០០ ០,២៥ ១០
** យើងរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន
English