ធនាគារឌីជីថល៖ មិនត្រឹមតែជាធនគារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងជាជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់អម្រឹត App store & Google Play ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ (ទៅ ផាយផេ វីង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងការដកសាច់ប្រាក់តាមរយៈទូ អេ ធី អឹម ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កាត) ទូទាត់ (វិក្ក័យប័ត្រ ទិញកាតទូរសព្ទ័) តាមដានគណនីរបស់អ្នក ទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់អាជីវកម្ម របស់លោកអ្នកស្នើសុំបា្រក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកយើងបានគ្រប់ពេល។

អ្នកក៏អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីរបស់លោកអ្នក ពីគណនីវីង ឬគណនីផាយផេរបស់អ្នកបាន។

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់៖ បុគ្គលិកនៅតាមបណ្តាសាខារបស់យើងនឹងធ្វើការពន្យល់ អំពីការទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ័ដៃអម្រឹត នោះមកប្រើប្រាស់

ដាក់សំណើឥណទានតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័ដៃអម្រឹត ហើយអម្រឹតនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង

ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួល សេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍

សុវត្ថិភាពខ្ពស់

ផ្ទេរទៅគណនីអម្រឹតផ្សេងទៀតដោយមិនគិតកម្រៃសេវា

កម្មវិធីមិនមានគិតកម្រៃសេវាក្នុងការទាញយក

កម្រៃសេវា
ប្រភេទសេវា កម្រៃសេវា
សេវាប្រចាំខែ មិនគិតសេវា​
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីខ្លួនឯង (នៅក្នុង អម្រឹត) មិនគិតសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្សេងទៀត (នៅក្នុងអម្រឹត) មិនគិតសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ ATM (ដកជាសាច់ប្រាក់) មិនគិតសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ (សេវាទូទាត់រហ័ស) ​​​​
ទឹកប្រាក់ផ្ទេរ កម្រៃសេវា
≤ 4,000,000 រៀល 4,000 រៀល
> 4,000,000 - 20,000,000 រៀល 8,000 រៀល
> 20,000,000 - 40,000,000 រៀល 12,000 រៀល
បង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រផ្សេងៗ សហការជាមួយ E-Power: គិតតាមកិច្ចសន្យា​
សហការជាមួយ Pi Pay: មិនគិតសេវា
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ មិនគិតសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ គណនី WING 1 USD - 500 USD Free
500.01USD - 1,000USD 0.50USD
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ គណនី Pi​​ Pay មិនគិតសេវា
** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកម្រៃសេវាដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ជាមុន
ទំហំប្រតិបត្តិការ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បរមា/ប្រតិបត្តិការ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា/ប្រតិបត្តិការ ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា//ថ្ងៃ/
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីខ្លួនឯង (នៅអម្រឹត) មិនកំណត់ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីអ្នកដទៃ (នៅអម្រឹត) មិនកំណត់ KHR 80 M
USD 20,000
THB 800,000
KHR 400 M
USD 100,000
THB 4,000,000
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ​ អេ ធី អឹម (ដកជាសាច់ប្រាក់នៅទូរ ATM អម្រឹ USD 10
KHR 10,000
KHR 400,000
USD 500
KHR 10 M
USD 2,500
ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ (សេវាទូទាត់រហ័ស) មិនកំណត់ KHR 40M មិនកំណត់
បង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រផ្សេងៗ មិនកំណត់ មិនកំណត់ មិនកំណត់
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ $1 $50 មិនកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ E-Wallet WING KHR 4,000
USD 1
KHR 4M
USD 1,000
KHR 10M
USD 2,500
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ E-Wallet PiPay KHR 4,000
USD 1
KHR 4M
USD 1,000
KHR 10M
USD 2,500
** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃសេវាទំហំប្រតិបត្តិការដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ជាមុន
English