សេវាកម្មសន្សំចល័ត៖ សន្សំប្រាក់ជាប្រចាំជាមួយមន្រ្តីចល័តដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដល់ផ្ទះរបស់អ្នក

អ្នកមានហាង ឬអាជីវកម្មមួយនៅលើទីផ្សារ ហើយចង់រក្សាប្រាក់ខ្លះនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរនើរមកកាន់សាខា ឬភ្នាក់ងារវីងនោះទេ។ មន្រ្តីចល័តរបស់អម្រឹតនឹងទៅទទួលយកប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកមិនថានៅគេហដ្ឋានឬ នៅហាងរបស់អ្នកឡើយ។

អ្នកនឹងទទួលបានសារបព្ជាក់នូវការដាក់សាច់ប្រាក់ ហើយបុគ្គលិកយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ័ដៃនៅចំពោះមុខអ្នកផ្ទាល់ ដែលមានសុវត្ថិភាព១០០%។

អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទាន ឥណទានរហ័ស ហើយអ្នកនឹងទទួលបានក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ។

អ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់និងផ្ទេរប្រាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់យើង

នៅពេលអ្នកធ្វើការសន្សំ អ្នកអាចបើកគណនីប្រាថ្នា ឬ គណនីកើនទ្រព្យ

អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទានបុគ្គលឬឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្ម

សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រាក់សន្សំដែលអាចដកបានគ្រប់ពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬអាជីវកម្មនៅពេលបន្ទាន់។s

**ទីកន្លែងបម្រើការងាររបស់មន្ត្រីសន្សំចល័តមានកំណត់ (មន្ត្រីសន្សំចល័តធ្វើការនៅតំបន់ផ្សារ)

ព័ត៌មានលម្អិត
ចំនួន តម្លៃសេវា
គណនី ទៅ គណនី គណនី ទៅ សាច់ប្រាក់
ដុល្លារ ១ – ≤ ១០០ ដុល្លារ: ០.៧៥ ដុល្លារ: ១
រៀល ៤.០០០ – ≤ ៤០០.០០០ រៀល: ៣.០០០ រៀល: ៤.០០០
បាត ៤០ – ≤ ៤.០០០ បាត: ៣០ បាត: ៤០
ដុល្លារ ១០០.០១ – ≤ ៥០០ ដុល្លារ: ១ ដុល្លារ: ១.៥
រៀល ៤០០.០០០,០១ – ≤ ២.០០០.០០០ រៀល: ៤.០០០ រៀល: ៦.០០០
បាត ៤.០០០,០១ – ≤ ២០,០០០ បាត: ៤០ បាត: ៦០
ដុល្លារ ៥០០,០១ – ១.០០០ ដុល្លារ: ២ ដុល្លារ: ២.៥
រៀល ២.០០០.០០០,០១ – ៤.០០០.០០០ រៀល: ៨.០០០ រៀល: ១០.០០០
បាត ២០.០០០,០១ – ៤០.០០០ បាត: ៨០ បាត: ១០០
** យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
English