ឱកាសការងារ

អម្រឹត ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ បានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ យើង មាន ១៥៦ សាខាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ២៥ ខេត្ត-ក្រុង និងរាជធានីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងមានបុគ្គលិកប្រហែលជាង ៤.០០០នាក់។

ឱកាសការងារត្រូវបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បេក្ខជនទាំងនៅក្នុងប្រទេស និងនៅក្រៅប្រទេស។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩នេះ យើងរំពឹងថានឹងមានជាង១,២០០មុខតំណែងកំពុងរង់ចាំ​បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត។ យើងស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនជាច្រើនរូបដែលជាបុគ្គលមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ និងមានភាពរីករាយក្នុងការធ្វើការងារ ដោយមិនគិតអំពីអាយុ ជាតិសាសន៍ សាសនា ភេទ និងពិការភាពឡើយ។

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស
មុខតំណែងដែលកំពុងជ្រើសរើស : job.amret.com.kh
របៀបដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនទ្បាញ

របៀបក្នុងការដាក់ពាក្យការងារតាមរយៈទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ទាញយករបៀបក្នុងការដាក់ពាក្យការងារតាមរយៈទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រស្វែងរកការងារ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ដោយគ្រាន់តែទស្សនាជាមួយ Video ហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើង

English