សេវាផ្ទេរប្រាក់៖ផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ធូរថ្លៃ លឿន និងមានសុវត្ថិភាព

សាខាអម្រឹតមាននៅគ្រប់ស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអាចផ្ញើឬទទួលសាច់ប្រាក់ពីមិត្តភក្តិ គ្រួសារ និងដៃគូរអាជីវកម្មបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីទូរសព្ទ័ App store & Google Play )​ ឬ អេ ធី អឹម​ របស់អម្រឹតបានមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ផ្ញើនិងទទួល

ផ្ទេរពីគណនីមួយទៅគណនីមួយនៅក្នុងអម្រឹត

ផ្ទេរពីគណនីអម្រឹតទៅគណនីនៅធនាគារផ្សេង

ផ្ទេរពីគណនីរបស់អ្នកនៅអម្រឹតទៅជាសាច់ប្រាក់ដែលអាចដកបាននៅតាមបណ្តាសាខា

ផ្ទេរពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់ ដែលអាចដកបាននៅតាមបណ្តាសាខា

ផ្ទេរពីសាច់ប្រាក់ទៅគណនីអម្រឹត

ផ្ទេរពីកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់អម្រឹត ដើម្បីដកនៅតាមបណ្តាញ ទូ អេ ធី អឹម ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កាត

ផ្ទេរពីកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់អម្រឹត ទៅកាន់ផាយផេ

ផ្ទេរពីផាយផេ ឬ វីង ទៅកាន់គណនីរបស់អម្រឹត

ផ្ទេរពីភ្នាក់ងារវីង និងទ្រូម៉ានីទៅកាន់គណនីរបស់អម្រឹត

ព័ត៌មានលម្អិត
ប្រភេទនៃការផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនី ទៅសាច់ប្រាក់ ពីសាច់ប្រាក់ ទៅសាច់ប្រាក់ ពីគណនី ទៅ គណនី
មិនគិតសេវា មិនគិតសេវា
រូបបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
អត្រាការប្រាក់ ០,១៥% ០,១០% ០,១៥% ០,១០% ០,១០% ០,១០%
តម្លៃសមតុល្យភាព ៤០០០ ៤០ ៤០០០ ៤០
**អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តុរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ជាមុន
English