សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ អម្រឹត

January 27, 2021

កសិករ នៅ ខេត្តតាកែវ ទ ទួល ផល ធំធេង ពី វិធីសាស្ត្រ ធ្វើ កសិកម្ម បែប ទំនើប ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ជីវភាព កាន់តែប្រសើរ

December 22, 2020

ពីអ្នកជីករកត្បូង ក្លាយជាម្ចាស់ចំការ និងឈ្មួញប្រមូលទិញតាង៉ែន

November 16, 2020

លើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងអាជីវកម្ម៖ ពន្លក ម៉ាលីស អតិថិជនស្រ្តីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មម្នាក់ ក្នុងចំណោមអតិថិជន អម្រឹត

October 9, 2020

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បន្តយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០

September 22, 2020

កិច្ចសម្ភាសជាមួយអភិបាលប្រតិបត្តិអម្រឹត អ្នកស្រី Estelle Darie អំពីការលើកកម្ពស់ និងគាំទ្រស្រ្តីក្នុងអាជីវកម្ម

August 10, 2020

អម្រឹត ដាក់លក់ជាផ្លូវការផលិតផលថ្មី “គណនីក្មេងឆ្លាត” ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្សំសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា

August 4, 2020

អម្រឹត ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ Vivo និង Metfone ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការធនាគារ ចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

July 13, 2020

អម្រឹត និង MAFF លើកកម្ពស់កសិករតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

English