គណនា ប្រាក់សន្សំ

គណនី តម្រូវការ


រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដាក់សន្សំ

ថ្ងៃដាក់ប្រាក់សន្សំ

រយៈពេលសន្សំគិតជាខែ

ថ្ងៃដកប្រាក់សន្សំ

អត្រាការប្រាក់ %

និវេសនជន

និវេសនជន


គណនី តម្រូវការ

តារាង លទ្ធផល
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ដាក់សន្សំ 1:
ចំណូលការប្រាក់ 2:
ពន្ធ (ប្រភេទអតិថិជន) 3 :
ចំនួនទឹកប្រាក់ទទួលបានសរុប 1 + 2 - 3 =

គណនី ប្រាថ្នា


រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដាក់សន្សំ

ថ្ងៃដាក់ប្រាក់សន្សំ

រយៈពេលសន្សំគិតជាខែ

ថ្ងៃដកប្រាក់សន្សំ

អត្រាកាប្រាក់%

និវេសនជន

អនិវេសនជន


គណនី ប្រាថ្នា

តារាង លទ្ធផល
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ដាក់សន្សំ 1:
ចំណូលការប្រាក់ 2:
ពន្ធ(ប្រភេទអតិថិជន) 3 :
ចំនួនទឹកប្រាក់ទទួលបានសរុប 1 + 2 - 3 =

គណនី កើនទ្រព្យ


រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដាក់សន្សំ

ថ្ងៃដាក់ប្រាក់សន្សំ

រយៈពេលសន្សំគិតជាខែ

ថ្ងៃដកប្រាក់សន្សំ

អត្រាកាប្រាក់%

និវេសនជន

អនិវេសនជន


គណនី កើនទ្រព្យ

តារាង លទ្ធផល
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ដាក់សន្សំ 1:
ចំណូលការប្រាក់ 2:
ពន្ធ​ (ប្រភេទអតិថិជន) 3 :
ចំនួនទឹកប្រាក់ទទួលបានសរុប 1 + 2 - 3 =
English