គណនា ប្រាក់សន្សំ

គណនីតម្រូវការ


Currentcy (រូបិយប័ណ្ណ):

Deposit Amount (ចំនួនប្រាក់ដាក់សន្សំ)

Deposit Date (ថ្ងៃដាក់ប្រាក់)

Saving Term (រយៈពេលដាក់ប្រាក់គិតជាខែ)

Withdraw Date​(ថ្ងៃដកប្រាក់)

Interest Rate (ការប្រាក់គិតជា %)

Resident (និវេសនជន)

Non-resident(និវេសនជន)


Fieldname (តារាងលទ្ធផល) Result(លទ្ធផល)
Currentcy type (រូបិយប័ណ្ណ):
Amount Deposit (ប្រាក់ដាក់សន្សំ)1:
Interest Income(Net) ចំណូលការប្រាក់ 2:
Tax (Type users) ពន្ធ 3 :
All Total (ចំនួនទឹកប្រាក៉ទទួលបានសរុប)​1 + 2 - 3 =

គណនី ប្រាថ្នា


Currency (រូបិយប័ណ្ណ):

Deposit Amount (ប្រាក់ដាក់សន្សំ)

Deposit Date (ថ្ងៃដាក់ប្រាក់)

Saving Term (រយៈពេលសន្សំគិតជាខែ)

Withdraw Date (ថ្ងៃដកប្រាក់)

Interest Rate (អត្រាកាប្រាក់គិតជា %)

Resident​(និវេសនជន)

Non-resident​(អនិវេសនជន)


Fieldname (តារាងលទ្ធផល) Result (លទ្ធផល)
Currentcy type (រូបិយប័ណ្ណ):
Amount Deposit (ប្រាក់ដាក់សន្សំ)1:
Interest Income(Net) ចំណូលការប្រាក់ 2:
Tax (Type users) ពន្ធ 3 :
All Total (ចំនួនទឹកប្រាក៉ទទួលបានសរុប)​1 + 2 - 3 =

គណនី កើនទ្រព្យ


Currency (រូបិយប័ណ្ណ):

Deposit Amount (ប្រាក់ដាក់សន្សំ)

Deposit Date (ថ្ងៃដាក់ប្រាក់សន្សំ)

Saving Term (រយៈពេលសន្សំគិតជាខែ)

Withdraw Date (ថ្ងៃដកប្រាក់)

Interest Rate (អត្រាកាប្រាក់គិតជា%)

Resident​(និវេសនជន)

Non-resident​(អនិវេសនជន)


Fieldname (តារាងលទ្ធផល) Result​(លទ្ធផល)
Currentcy type (រូបិយប័ណ្ណ):
Amount Deposit (ប្រាក់ដាក់សន្សំ)1:
Interest Income(Net) ចំណូលការប្រាក់ 2:
Tax (Type users) ពន្ធ 3 :
All Total (ចំនួនទឹកប្រាក៉ទទួលបានសរុប)​1 + 2 - 3 =
English