ឥណទានក្រុមធានា៖កម្ចីជាមួយសហគមន៍របស់អ្នក

ទទួលបានឥណទានក្រុមធានា ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យធានា ​ ដើម្បីតម្រូវការជិវិតប្រចាំថ្ងៃ របរកសិកម្ម និងអាជីវកម្ម

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក នៅទីនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដល់ផ្ទះអ្នក ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅសហគមន៍ជនបទជាង៣០ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

គ្មានទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ ដោយគ្រាន់តែធានាគ្នាជាការស្រេច

អាចទទួលឥណទានបន្ថែមទៀត ក្នុងរយពេលតែ ១ថ្ងៃ

អាចទទួលបានឥណទានបុគ្គលផ្សេងក្នុងពេលជាមួយគ្នា

សងប្រាក់ដើមនៅចុងវគ្គ

បង់សងនៅភូមិរបស់អ្នកយ

ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ក្នុងគេហទំព័រនេះ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អម្រឹត

សាខាអម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត ...
ឥណទាន ក្រុមធានា
ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
 ២.៥០០.០០០ រៀល ១,៥% ៦–១២ ខែ
 ២០.០០០ បាត
English