ឥណទានក្រុមធានា៖កម្ចីជាមួយសហគមន៍របស់អ្នក

ទទួលបានឥណទានក្រុមធានា ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យធានា ​ ដើម្បីតម្រូវការជិវិតប្រចាំថ្ងៃ របរកសិកម្ម និងអាជីវកម្ម

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក នៅទីនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដល់ផ្ទះអ្នក ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅសហគមន៍ជនបទជាង៣០ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

គ្មានទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ ដោយគ្រាន់តែធានាគ្នាជាការស្រេច

អាចទទួលឥណទានបន្ថែមទៀត ក្នុងរយពេលតែ ១ថ្ងៃ

អាចទទួលបានឥណទានបុគ្គលផ្សេងក្នុងពេលជាមួយគ្នា

សងប្រាក់ដើមនៅចុងវគ្គ

បង់សងនៅភូមិរបស់អ្នកយ

ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

សាខាអម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត ...
ឥណទាន ក្រុមធានា
ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
 ២.៥០០.០០០ រៀល ១,៥% ៦–១២ ខែ
 ២០.០០០ បាត
English