testing

ព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល ចំនួនសមតុល្យអប្បបរមា អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ការដកប្រាក់ប្រចាំខែ ដកការប្រាក់នៅចុងគ្រា
រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
១ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ គ្មាន គ្មាន គ្មាន ១,៥០% ១,៥០% ១,០០%
៣ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ២,០០% ២,០០% ០,៥០% ២,៥០% ២,៥០% ១,០០%
៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៣,៥០% ៣,៥០% ៤,០០% ៤,០០% ៤,០០% ២,៥០%
៩ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,០០% ៤,០០% ២,៥០% ៤,៥០% ៤,៥០% ៣,០០%
១២ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,២៥% ៥,២៥% ៣,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៤,២៥%
១៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,២៥% ៥,២៥% ៣,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៤,២៥%
២៤ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៥,០០%
៣០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៥,០០%
៣៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៥,០០%
៤៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ១០,០០% ៦,៥០% ៥,០០%
៦០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ១០,០០% ៦,៥០% ៥,០០%
** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
English