អម្រឹត ទទួលបានសំណើលោកអ្នកហើយ នឹងធ្វើការទំនាក់ទំទងត្រលប់ទៅវិញ អរគុណ។

English