ប័ណ្ណ អេ ធី អឹម

អម្រឹតផ្តល់ជូនអតិថិជននូវប័ណ្ណ អេ ធី អឹម ២ ប្រភេទគឺ ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized៖

ប័ណ្ណ Instant ៖ អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ អេ ធី អឹម ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបើកគណនីរួច។ ប័ណ្ណ Instant មានពីរប្រភេទគឺ៖

Green Instant Card (ប័ណ្ណ Instant បៃតង)

Gold Instant Card (ប័ណ្ណ Instant មាស)

ប័ណ្ណ Personalized៖ ប្រភេទប័ណ្ណ អេ ធី អឹម ដែលអតិថិជនអាចធ្វើការស្នើ សុំឲ្យ ដាក់រូបថត និងមានបោះឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើប័ណ្ណ។ ប័ណ្ណនេះមាន ពីរ ប្រភេទគឺ៖

Green Personalized Card (ប័ណ្ណ Personalized បៃតង)

Gold Personalized Card (ប័ណ្ណ Personalized មាស)

សមតុល្យនៅពេលបើក
Conditions KHR USD THB
Initial deposit amount (Green card) 40,000 10 400
Initial deposit amount (Gold card) 2.000.000 500 20
On-going balance (Green card) 20 5 200
On-going balance (Gold card) 200 50 2
** Amret reserves the right to change conditions without prior notices.

កម្រៃសេវាលើប័ណ្ណ អេ ធី

Benefits for Customers

You will receive an ATM card free of charge after opening an account

You can withdraw and make other transactions anytime and anywhere

Cards are completely secure, and allow you to save time and money. You can complete transactions without having to visit an Amret branch

You can request an ATM card at an Amret branch by filling a simple form.

You can perform transaction on CSS members’ ATM and POS around Cambodia

Note:

Cambodian Shared Switch (CSS) is a new technology from The National Bank of Cambodia, which allow customer to perform transaction across member banks ATM and POS around Cambodia

The current members of CSS: Amret Microfinance Institute, ACLEDA Bank, Sathapana Bank, Cambodia Post Bank, Prasac Microfinance Institute

Fee on ATM Card KHR USD THB
Primary and Supplementary Initial Issuance (Instant Card) Free
Primary and Supplementary Initial Issuance (Personalized Card) 20,000 5.00 200
Card Replacement 20,000 5.00 200
Card Cancellation before 03 months 12,000 3.00 120
Monthly Charge for Green Card 1,000 0.25 10
Monthly Charge for Gold Card 2,000 0.50 20
Re-issue PIN 1,000 0.25 10
** Amret reserves the right to change pricing without prior notice.
កម្រៃសេវាលើប្រតិបត្តិការ អេ ធី អឹម
Transaction Types KHR USD THB
Cash Withdrawal Free
PIN Change Free
Balance Inquiry Free
Mini Statement Free
Fund Transfers Free

Fee for ATM Transaction on CSS members’ ATM

Transaction Types KHR USD THB
Cash Withdrawal 1,800 0.45 N/A
PIN Change 500 N/A N/A
Balance Inquiry 500 N/A N/A
Mini Statement 500 N/A N/A
Interbank Fund Transfers 4,000 N/A N/A
** Amret reserves the right to change fee without prior notice.

Fee for ATM Transaction on CSS members’ POS

Transaction Types KHR USD THB
Cash Withdrawal at Counter 0 0  0
Balance Inquiry at Counter 500 N/A N/A
POS Purchase 0  0  0
** We reserves the right to change fee without prior notice.
ចំនួនកំណត់កាតប្រចាំថ្ងៃ
Daily Amount Limit of Card KHR USD THB
Amount Cash Withdrawal (Green Card) 4,000,000 1,000 N/A
Frequency Cash Withdrawal (Green Card) 10 times
Amount Cash Withdrawal (Gold Card) 8,000,000 2,000 N/A
Frequency Cash Withdrawal (Gold Card) 20 times
Fund Transfers (Gold and Green Card) 4,000.000 1,000 40,000
Fund Transfer to Non-Account 1,200,000 300 N/A
** We reserves the right to change fee without prior notice
ទីតាំង អេ ធី អឹម
Establishing an existing ATM and Demand Account through 22 branches. The 12th branch is located in the Phnom Penh branch and number of branches 10 are located in provincial branches, as defined in the Annex.
No branch Provincial branch
1 Bak Touk Branch Phnom Penh Branch
2 Toul Kork Branch Phnom Penh Branch
3 Chom Chao Branch Phnom Penh Branch
4 Mao Tse Tong Branch Phnom Penh Branch
5 Phsar Kandal Phnom Penh Branch
6 Phsar Hengly Phnom Penh Branch
7 Phsar Deumthkov Branch Phnom Penh Branch
8 Phsar Tek thla Phnom Penh Branch
9 Steng mean chey Phnom Penh Branch
10 Phsar Chhuk Meas Phnom Penh Branch
11 Chbar Ampov branch Phnom Penh Branch
12 Tuol Tum Poung Branch Phnom Penh Branch
13 Boeung Keng Kang Branch Phnom Penh Branch
14 Samrong Tong Branch Kampong Speu Branch
15 Kampong Chhnang Branch Kampong Chhnang Branch
16 Sihanouk branch Sihanouk branch
17 Battambang branch Battambang branch
18 Siem Reap Branch Siem Reap Branch
19 Kampot branch Kampot branch
20 Kampong Cham Branch Kampong Cham Branch
21 krong Soung branch krong Soung branch
22 TA KHMAU Branch Kandal Branch
23 STEUNG SAEN Branch Kampong Thom Branch
English