អម្រឹត បញ្ចេញវីដេអូឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតាំងចិត្តបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុឆន្ទៈ

បន្ទាប់ពីបានបម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរអស់រយៈពេលជិត៣០ឆ្នាំមក ឥឡូវនេះអម្រឹតបានបើកសករាជថ្មីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតាំងចិត្តបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុឆន្ទៈ។ សម្រាប់អម្រឹត បងប្អូនទាំងអស់គឺជាគ្រួសាររបស់ពួកយើង។ អម្រឹត តែងតែនៅជាមួយអ្នក ដើម្បីអ្នក។
English