សួស្តីឆ្នាំថ្មី

អម្រឹត សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជន និងបុគ្គលិកទាំងអស់ សម្រាប់សមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ អស់រយៈពេលជាង ២៦ឆ្នាំ ក្នុងការបំពេញប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីភាគទុនិកអន្តរជាតិ អម្រឹត សម្រេចបានដូច៖
English