ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

SMART CAMPAIGN ការពារអតិថិជន

ការបញ្ជាក់ក្នុងការចុះឈ្មោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ការបញ្ជាក់ក្នុងការចុះឈ្មោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

IMG_11952

វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការអនុលោមសារពើពន្ធ ពណ៌មាស

វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការអនុលោមតាមពន្ធ ពណ៌មាស

សម្រេចបាននូវកំរិតខ្ពស់នៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃការធ្វើរបាយការណ៍

សម្រេចបាននូវកំរិតខ្ពស់នៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃការធ្វើរបាយការណ៍

សម្រេចបាននូវកំរិតខ្ពស់នៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃការធ្វើរបាយការណ៍

សម្រេចបាននូវកំរិតខ្ពស់នៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃការធ្វើរបាយការណ៍

សម្រេចបាននូវកំរិតខ្ពស់នៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃការធ្វើរបាយការណ៍

ប័ណ្ណប៉ាតង់ ឆ្នាំ២០១០

ប័ណ្ណប៉ាតង់ ឆ្នាំ២០១០

វិញ្ញាបនបត្រឆ្នាំ ២០០៩

វិញ្ញាបនបត្រឆ្នាំ ២០០៩

អាជ្ញាប័ណ្ញប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ

អាជ្ញាប័ណ្ញប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ

អាជ្ញាប័ណ្ញប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អាជ្ញាប័ណ្ញប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីអាករលើពន្ធបន្ថែម

វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីអាករលើពន្ធបន្ថែម

English