គណនីកើនទ្រព្យ៖ទុកឲ្យសាច់ប្រាក់របស់អ្នកបង្កើនចំណូលឲ្យអ្នក

 • វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយនឹងគណនីកើនទ្រព្យនៅអម្រឹត ដោយធានានូវសុវត្ថិភាព និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ ១០%។
 • ភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញុវត្ថុ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អម្រឹតគឺជាជម្រើសសម្រាប់សាច់ប្រាក់របស់អ្នក។
 • ជម្រើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ថៃបាត និងដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ១០%
 • ជ្រើសរើសការដកការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬ ការដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់
 • ទទួលបានកំចីពីអម្រឹត ដោយមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ធ្វើការសន្សំជាមួយនឹងអម្រឹត អ្នកនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា
 • អ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំណត់បាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ហើយអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់
 • ព័ត៌មានលម្អិត...
  រយៈពេល ចំនួនសមតុល្យអប្បបរមា អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
  ការដកប្រាក់ប្រចាំខែ ដកការប្រាក់នៅចុងគ្រា
  រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
  ១ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ គ្មាន គ្មាន គ្មាន ១,៥០% ១,៥០% ១,០០%
  ៣ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ២,០០% ២,០០% ០,៥០% ២,៥០% ២,៥០% ១,០០%
  ៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៣,៥០% ៣,៥០% ៤,០០% ៤,០០% ៤,០០% ២,៥០%
  ៩ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,០០% ៤,០០% ២,៥០% ៤,៥០% ៤,៥០% ៣,០០%
  ១២ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,២៥% ៥,២៥% ៣,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៤,២៥%
  ១៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៥,២៥% ៥,២៥% ៣,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៤,២៥%
  ២៤ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៥,០០%
  ៣០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៥,០០%
  ៣៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ៦,៥០% ៦,៥០% ៥,០០%
  ៤៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ១០,០០% ៦,៥០% ៥,០០%
  ៦០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,០០% ៦,០០% ៤,៥០% ១០,០០% ៦,៥០% ៥,០០%
  ** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
  English