គណនីកើនទ្រព្យ៖ទុកឲ្យសាច់ប្រាក់របស់អ្នកបង្កើនចំណូលឲ្យអ្នក

  • វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយនឹងគណនីកើនទ្រព្យនៅអម្រឹត ដោយធានានូវសុវត្ថិភាព និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ ១០%។
  • ភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញុវត្ថុ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អម្រឹតគឺជាជម្រើសសម្រាប់សាច់ប្រាក់របស់អ្នក។
  • ជម្រើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ថៃបាត និងដុល្លារ
  • អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ១០%
  • ជ្រើសរើសការដកការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬ ការដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់
  • ទទួលបានកំចីពីអម្រឹត ដោយមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ
  • ធ្វើការសន្សំជាមួយនឹងអម្រឹត អ្នកនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា
  • អ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំណត់បាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ហើយអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់
ព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល ចំនួនសមតុល្យអប្បបរមា អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ការដកប្រាក់ប្រចាំខែ ដកការប្រាក់នៅចុងគ្រា
រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
១ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ គ្មាន គ្មាន គ្មាន ២,០០% ២,០០% ១,០០%
៣ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ២,៥០% ២,៥០% ០,៥០% ៣,០០% ៣,០០% ១,០០%
៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,៥០% ៤,៥០% ២,០០% ៥,០០% ៥,០០% ២,៥០%
៩ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៤,៥០% ៤,៥០% ២,៥០% ៥,០០% ៥,០០% ៣,០០%
១២ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,២៥% ៦,២៥% ៣,៧៥% ៦,៧៥% ៦,៧៥% ៤,២៥%
១៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,២៥% ៦,២៥% ៣,៧៥% ៦,៧៥% ៦,៧៥% ៤,២៥%
២៤ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៤,៥០% ៧,០០% ៧,០០% ៥,០០%
៣០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៤,៥០% ៧,០០% ៧,០០% ៥,០០%
៣៦ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៤,៥០% ៧,០០% ៧,០០% ៥,០០%
៤៨ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៤,៥០% ១០,០០% ៧,០០% ៥,០០%
៦០ខែ ២០០.០០០ ៥០ ២.០០០ ៦,៥០% ៦,៥០% ៤,៥០% ១០,០០% ៧,០០% ៥,០០%
** អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
English