ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន៖ ធ្វើឱ្យជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកប្រសើរឡើង

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន គឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រួសាររបស់អ្នកៈ បង់ថ្លៃសាលាកូន ទិញមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ឬក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណាយបន្ទាន់ផ្សេងៗ

ទំហំឥណទានរហូតដល់១៥.០០០ដុល្លារ

រយៈពេលយ៉ាងយូរ៣ថ្ងៃនឹងទទួលបានឥណទាន

អាចទទួលបានឥណទានប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នា

រយៈពេលនិងការសងត្រលប់បត់បែនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង

ទទួលយកគ្រប់ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបំណុល រួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យធានាបំណុលរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបាន

មិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់អតិថិជនដែលសន្សំបានទៀងទាត់

ជម្រើសសម្រាប់ការបង់ឥណទានមានលក្ខណៈធំទូលាយ៖ មានច្រើនជាង១៥០សាខា, ភ្នាក់ងារវីងនិងទ្រូម៉ាន់នី មានច្រើនជាង១០.០០០ទីតាំង និងបុគ្គលិកអម្រឹតមានប្រហែលជា ១.៨០០នាក់

មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងការបង់ប្រាក់ឥណទាន

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ក្នុងគេហទំព័រនេះ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អម្រឹត

សាខាអម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត ...
ឥណទានបុគ្គល
ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
 ៦០.០០០.០០០ រៀល ១,៣%-១,៥% ៣-៤៨ ខែ
 ១៥.០០០ ដុល្លារ
​ ៤៨០.០០០ បាត
អម្រឹត ផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាប់រងលើការសងប្រាក់កម្ចី
English