តួលេខសំខាន់ៗ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១


១.៣៣៤ លានដុល្លារ

ទ្រព្យសកម្មសរុប

៦៦១ លានដុល្លារ

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ

១.០៩៧ លានដុល្លារ

ផលបត្រប្រាក់កម្ចី​

៥២៦.២៥៤

អតិថិជនសកម្ម

សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ អម្រឹត
ទាញយកកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ អម្រឹត

English

លោកអ្នកមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬអាជីវកម្ម
លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទានពេលណាក៏បានយើង
នឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកវិញក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ
សូមបំពេញបែបបទ
close-link
ពាក្យស្នើសុំឥណទាន